GBS Genel Satış Şartnamesi

1.Geçerlilik Kapsamı

1.1 İşbu GBS Pnömatik  ve müşteri arasındaki tüm iş ve işlemler için geçerlidir.


1.2 Müşterinin bunlarla çelişen, bunlara ek veya bunlardan farklı şart ve koşulları, GBS bunların geçerliliğini yazılı olarak kabul etmedikçe, sözleşmenin bir öğesi haline gelmeyecektir. İşbu GSŞ şartları ayrıca GBS’nin bir müşteriye, onun bu şartlarla çelişen, onlara ek veya onlardan farklı şart ve koşulları onlardan tamamen haberdar olarak ihtiyat kaydı koymadan müşteriye bir teslimat yapması halinde de geçerlidir.


1.3 GBS ve müşteri arasında bir sözleşmenin ifası için akdedilecek ve işbu GSŞ şartlarıyla çelişen, onlara ek veya onlardan farklılığı olan anlaşmalar sözleşmede yazılı olarak belirtilmek zorundadır. Bu kural yazılı biçim şartının ortadan kaldırılması için de geçerlidir.


1.4 GBS’nin yasal hükümler veya işbu GSŞ’nin kapsamı dışındaki başka sözleşmeler uyarınca sahip olduğu haklar bundan etkilenmeyecektir


2. Sözleşmenin akdedilmesi

2.1 GBS tarafından yapılan teklifler GBS tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe onay gerektirir ve bağlayıcı değildir. GBS teklifleri aksi yazılı olarak bildirilmedikçe 30 gün süre ile geçerli olacaktır.


2.2 Teklife ait belgelerdeki görseller, çizimler, ağırlık, boyut, performans ve tüketim verileri ve ayrıca ürünlerin diğer tanımları açıkça bağlayıcı oldukları belirtilmedikçe sadece yaklaşıktır. Bunlar, yazılı olarak açıkça öyle kararlaştırılmadıkça, ürünlerle ilgili bir anlaşmayı veya bunlara karşılık gelen bir kalite veya dayanıklılığın garantisini oluşturmazlar. Müşterilerin ürünlerle veya ürünlerin kullanımı ile ilgili beklentileri de bir anlaşma veya garanti oluşturmaz.


2.3 Bir satın alma siparişi sadece GBS tarafından yazılı olarak onaylandıysa veya GBS satın alma siparişini işleme koyarsa, özel olarak da, GBS ürünleri göndermek suretiyle satın alma siparişini ifa ederse bağlayıcı hale gelir. Otomatik cihazlar yardımıyla oluşturulan, imza ve isim içermeyen bir sipariş onayı da yazılı kabul edilir. Sipariş onayı yanlışlığı besbelli hatalar, yazım veya hesap hataları içeriyorsa, bu hatalar GBS için bağlayıcı olmaz.


2.4GBS'nin müşterinin teklifleri, satın alma siparişleri veya başka bildirimleri karşısında sessiz kalması sadece önceden yazılı olarak öyle kararlaştırıldıysa ikrar sayılır.


2.5 Stoktan teklif edilen ürünler için sipariş önceliği prensibi uygulanacaktır, bu nedenle teslim için belirlenen tarih GBS için bir yükümlülük doğurmayacaktır.


2.6 Aksi GBS’nin teklifi ile belirlenmedikçe, GBS deposundan teslimatın yapılacağı gün geçerli olan fiyat uygulanacaktır. Teklif ile sipariş edilen mal adedinde değişiklik olması halinde GBS’nin fiyatı değiştirme hakkı saklıdır. Yükleme ve GBS standartlarında paketleme fiyata dâhildir.


2.7 Sadece teklifte belirlenen spesifikasyonlar GBS için bağlayıcıdır.


2.8 Teklif edilen fiyatlar KDV veya diğer vergi ve harçlar dâhil değildir.


2.9 Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça GBS satış konusu malı Euro karşılığı TL olarak fatura edecek ve Alıcı fatura üzerinde belirtilen ödeme vadesi dâhilinde faturayı eksiksiz ödeyecektir. Euro kuru olarak irsaliye tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru temel alınacaktır. GBS, vadesinde ödenmeyen fatura bedelleri nedeniyle aleyhine doğan ve fatura bedelinin %10’nunu aşan kur farkı zararlarını Alıcı’dan talep etme hakkına sahiptir. Ödenmeyen fatura nedeniyle GBS’nin ticari hapis hakkı mevcuttur. Ödemede gecikilen her gün için Alıcı, Türkiye İş Bankası kredi borçları faizlerine 3 puan eklenerek bulunan oranda gecikme faizi deyecektir.


2.10 Yanlış ve/veya fazla teslim edilen mallar hariç GBS, mal iadesini kabul etmemektedir.


2.11 GBS tarafından teklif edilen seminerlerin faturaları siparişi takiben derhal katılımcıya gönderilecek ve katılımcı tarafından en çok 7 gün içinde ödenecektir. Ödemeler ve gecikme için yukarıda belirlenen diğer koşullar seminer satışlarına da uygulanacaktır. Ancak mücbir sebeple seminere katılamayan katılımcı seminer ücretinin %50’sinden sorumlu olacak veya daha evvel ödenmiş olan seminer ücretinin %50’sini iade edilecektir.


2.12 Müşterinin maddi koşulları önemli ölçüde kötüleşirse veya haklı nedenlere dayalı bir iflas başvurusu veya müşterinin varlıklarına yönelik benzer işlemler iflas masasında varlık bulunmadığından reddedilirse veya konkordato ilanı, tasfiyesi ya da mallarının haczi halinde GBS sözleşmeden bütünüyle veya kısmen çekilme hakkına sahiptir